Bases que rexerán a selección para a contratación como persoal laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo

Bases que rexerán a selección para a contratación como persoal laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo