Tablón de anuncios

Anuncio mellora da sinalización e acceso virtual á información no camiño e o seu ámbito de influencia.

Bases que rexerán a selección para a contratación como persoal laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo

Anuncio de concesion de subvencion ao abeiro da medida LEADER do PDR Galicia 2014 – 2020 para a execucion da obra Acondicionamento do espazo urban do entorno da ponte de Casaio, xunto ao cruce da N-536 e OU-122.